Thứ Bảy, Tháng Hai 4, 2023
Google search engine
HomeTHỜI SỰPhát triển nhanh và bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng –...

Phát triển nhanh và bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng – Tổng Bí thư phát biểu


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định phát triển vùng đồng bằng sông Hồng nhanh và bền vững là trách nhiệm của các địa phương trong vùng và của toàn hệ thống chính trị.


Tintuc247.me cập nhật tin tưc. Ngày 29/11, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Vùng. ĐBSH đã tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đồng chủ trì.


Đây là hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Vùng, tạo sự đồng thuận cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhằm sớm ban hành nghị quyết. vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển vùng, một vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của từng vùng nói riêng và cả nước nói chung.Tạo ra những thay đổi mạnh mẽ, đột phá


Vùng Đồng bằng sông Hồng gồm 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được chia thành 2 tiểu vùng: Tiểu vùng Bắc Đồng bằng sông Hồng gồm 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Vĩnh Phúc. Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và Tiểu vùng Nam đồng bằng sông Hồng gồm 4 tỉnh: Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.


Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Vùng, ngày 14/9/2005, Bộ Chính trị khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW và ngày 28/10/2011, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Kết luận số 13-KL/TW về Phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và giai đoạn 2011 – 2020.
Qua 17 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa IX và XI, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong Vùng đã phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng, vẻ vang và tiềm năng. những năng lực, ưu điểm nổi bật, nhất là về nguồn nhân lực, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng phấn đấu đạt nhiều kết quả, thành tích quan trọng.


Quy mô kinh tế của vùng luôn mở rộng; đóng góp vào GDP cả nước tăng từ 26,9% năm 2010 lên 29,4% năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,3 lần bình quân chung cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước của vùng chiếm 32,7% tổng thu ngân sách cả nước, tốc độ tăng thu bình quân 16,7%/năm.


Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp 19,7 lần năm 2005 và chiếm 35,1%, đứng đầu cả nước. Số lượng đô thị trung tâm vùng ngày càng tăng nhanh, tỷ lệ đô thị hóa vùng đến năm 2021 đạt 41%.Tuy nhiên, vùng Đồng bằng sông Hồng vẫn còn một số hạn chế. Kinh tế – xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế nổi bật và vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của vùng. Quy mô kinh tế còn nhỏ, các ngành sản xuất có công nghệ hiện đại chiếm tỷ trọng thấp, chưa tạo tiền đề để phát triển nhanh và bền vững hơn.


Một số loại chợ hình thành chậm, chưa đồng bộ. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Công nghiệp, đô thị phát triển khá nhưng còn tự phát; Ô nhiễm môi trường có xu hướng gia tăng nghiêm trọng hơn.


Chưa hình thành được các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa xuất khẩu tập trung. Giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích chưa cao; Tỷ lệ thất nghiệp của lao động nông nghiệp còn cao. Đời sống nhân dân nhiều vùng nông thôn còn khó khăn. Trình độ phát triển giữa các địa phương trong vùng và giữa các tiểu vùng còn có sự chênh lệch đáng kể.


Thực tiễn đã đặt ra yêu cầu phải ban hành nghị quyết mới, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở Việt Nam. Đồng bằng sông Hồng và cả nước trong giai đoạn phát triển mới.


Phát huy vai trò động lực phát triển hàng đầu


Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trình bày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ rõ những tư tưởng mới, tinh thần mới, nội dung mới của hội nghị. Quyết định của Bộ Chính trị lần này có ba điểm đáng chú ý. Nghị quyết đã kế thừa, bổ sung, phát triển thành 5 quan điểm chỉ đạo quan trọng, mới, phù hợp với tình hình mới.Nghị quyết này của Bộ Chính trị tiếp tục xác định Đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. của cả nước.


Phát triển nhanh và bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng là trách nhiệm của các địa phương trong vùng và của toàn hệ thống chính trị. Các địa phương trong vùng cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế nổi trội; phát huy vai trò là động lực phát triển hàng đầu để định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Phát triển vùng phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược biển. , tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia.Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết, thể chế điều phối để phát triển Vùng mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả; tăng cường liên kết nội vùng và liên vùng…


Vùng Đồng bằng sông Hồng cần đi đầu trong ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nền kinh tế số và xã hội số; phát huy hơn nữa truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, hào hùng để phát triển hài hòa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. .


Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội. Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nêu cao trách nhiệm nêu gương, bảo vệ đội ngũ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám làm. chịu trách nhiệm về nguyên nhân. lợi ích chung…Tintuc247.me cập nhật. Về mục tiêu, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây có thể coi là nội dung hoàn toàn mới. Nghị quyết đã xác định rõ các mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Phấn đấu đến năm 2030, vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh và bền vững, có cơ cấu kinh tế hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước; đi đầu trong phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số; có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại và hệ thống đô thị thông minh, kết nối…


Đến năm 2045, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển hiện đại, văn minh, sinh thái; là trung tâm giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân hàng đầu của cả nước; có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại, thông minh và một số trung tâm kinh tế – tài chính lớn tầm cỡ khu vực và quốc tế. Hệ thống đô thị liên kết thành mạng, thông minh, xanh và bền vững. Người dân có thu nhập cao, cuộc sống ấm no hạnh phúc…
Về nhiệm vụ, giải pháp, Tổng Bí thư chỉ rõ, Nghị quyết này đề ra đầy đủ, đồng bộ các giải pháp đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, trong đó có các nhóm nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành nhiệm vụ. thể chế, chính sách phát triển và thúc đẩy liên kết vùng; tái cơ cấu kinh tế vùng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh và bền vững của vùng, tiểu vùng và các địa phương trong vùng.


Phát triển khoa học – công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh…


Để tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết này, Tổng Bí thư đề nghị cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của nghị quyết, quán triệt các quan điểm, tư tưởng của nghị quyết. phương hướng, công việc phải làm. Trên cơ sở đó là sự đồng thuận cao về ý chí, quyết tâm của cả nước, toàn vùng, từng địa phương trong vùng, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.Tổng Bí thư lưu ý, cần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống văn hiến, cách mạng, yêu nước; chủ động, sáng tạo; ý chí vươn lên, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương trong vùng; quyết tâm vượt qua chính mình, vượt qua tư tưởng tự mãn, bằng lòng với những gì đã làm được; ngược lại, họ phải có ý chí, quyết tâm cao hơn, quyết tâm vươn lên làm cho bản thân, gia đình và quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, đi đầu trong cả nước.


Trên cơ sở đổi mới về tư duy và nhận thức, Vùng cần khẩn trương đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển. Chính phủ và các cơ quan Trung ương cần tăng cường phối hợp với các địa phương trong Vùng sớm xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực hiện các luật, chính sách ưu tiên nổi bật, đột phá cao cho phát triển Vùng.


Tổng Bí thư đề nghị cần tập trung, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Thực hiện nghiêm túc Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…


Tổng Bí thư yêu cầu ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Trung ương và các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị ở các địa phương trong Vùng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập. , quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ cần khẩn trương chỉ đạo, khẩn trương xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương trong vùng…


Với tinh thần: Cả nước vì ĐBSH; Đồng bằng sông Hồng vươn lên cùng cả nước và vì cả nước, Tổng Bí thư tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Hồng cùng các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp các cấp trong cả nước đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu và sau đó đẩy mạnh hơn nữa đổi mới, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo bước


chuyển biến mới có tính đột phá trong việc phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng Đồng bằng sông Hồng.


RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments